Kort fortalt

Ballerup Kommune, TRYG, Nordea Liv&Pension, TopDanmark og Siemens samarbejder om grøn medarbejdertransport for sammen at skabe bedre tilbud.

Projektet

om Formel M projektet
Syv kommuner har i samarbejde med Grønt Mobilitetskontor siden 2011 været med til at afprøve forsøg med lokale mobilitetsnetværk i projektet Formel M. Mobilitetsnetværkene samarbejder om at mindske trængsel og transportrelateret CO2-udledning i syv erhvervsområder. I dag er 70 virksomheder engageret i grøn transport for deres medarbejdere!

I et mobilitetsnetværk i Lautrupgård har virksomhederne gennemført og afprøvet flere initiativer, herunder blandt andet bedre information om kollektive transportmuligheder, optimering og ændring af buskøreplanen for linje 153E, cykelservice på arbejdspladsen, pendlercykler, salg af cykler med firmalogo til medarbejderne, el-biler til mødekørsel og netindkøb, der leveres direkte til arbejdspladsen.
I februar-marts 2013 er der gennemført en kollektiv trafik event på virksomhederne, hvor medarbejderne i frokostpausen er blevet tilbudt et rejseplanstjek. Formålet er at udfordre medarbejdernes transportvaner og øge kendskabet til de muligheder, som cykel og kollektiv trafik i området giver.
Der er også udarbejdet en folder, som viser områdets busser, stier og stoppesteder. Folderen udsendes til samtlige virksomheder i erhvervsområdet, ligesom kommunen har sendt information om køreplanændringer, som virksomhederne kan bruge direkte på deres intranet. Folderen kan findes her.
Initiativet til at gennemføre ovenstående tiltag er opstået på baggrund af den fælles ideudveksling mellem virksomhederne, og tiltagene er afprøvet lokalt i enkelte virksomheder. Erfaringerne fra netværket viser, at det i opstartsfasen især er de initiativer, som kan implementeres i den enkelte virksomhed, der afprøves. Samtidig er videndelingen mellem virksomhederne en vigtig inspirationskilde for den enkelte virksomhed.
I sommeren 2013 er virksomhederne gået sammen om en kampagne, hvor der udlånes elcykler til et antal medarbejdere, der normalt vælger at køre i bil til arbejde.
I efteråret 2013 vil virksomhederne igen gennemføre en transportvaneundersøgelse som dels vil undersøge hvad status er på medarbejdernes transportvalg, men også hvorledes medarbejderne har taget imod de mange tilbud og hvad der skal arbejdes videre med fremadrettet.
Netværket har fået blod på tanden for at gennemføre et større elcykel projekt, samt at udvikle businformationen målrettet medarbejderne.

Processen i Formel M
Virksomhederne i de enkelte netværk deler erfaringer om lokale transportudfordringer og inspirerer hinanden til nye og grønnere transportløsninger for både pendling (medarbejdernes transport til og fra arbejde) og tjenesterejser (transporten i arbejdstiden). Kommunerne får en ny faciliterende rolle i netværkene da deres rolle er at understøtte samarbejde og videndeling mellem virksomhederne. Samtidig kan kommunen opnå viden om de trafikale udfordringer i området og på baggrund heraf bidrage til at forbedre forholdene.

I Formel M er der sikret en sparring og ideudveksling på tværs af erhvervsnetværkene og en kortlægning de trafikale forhold og medarbejdernes transportvaner i forbindelse med opstarten af de enkelte netværk. Formel M samler op og evaluerer på alle projekter gennem en opfølgende analyse af medarbejdernes transportvaner i efteråret 2013. På baggrund heraf kan resultaterne af transportindsatserne i netværkene kortlægges.

Forsøg med erhvervsnetværk foregår i
:
Hersted industripark, Albertslund; 
Allerød Erhvervsnetværk, Allerød; 
Lautrupgård, Ballerup; 
Danmark C, Fredericia; 
Greve Main/Ventrupparken, Greve; 
Transportnetværk Amager, København; 
Skejby, Aarhus

Omstillingen til det bæredygtige samfund er en stor udfordring på transportområdet. Involvering af alle ressourcer der kan være med til at skabe energieffektiviseringer i tranpsort, og være med til at vi indretter so med andre transportformer er helt afgørende for en omstilling. Adfærdsændringer gennem samarbejde!