Kort fortalt

MiljøPunkt Nørrebro har udvikle Smart Miljøstationen, så borgerne kan affaldssorter i tætte urbane områder, uden et det fylder en bondegård.

Projektet

Smart Miljøstationen i Wesselsgade 12 – øget affaldssortering

Fra affaldsbeholdere i porte og gården til affaldssortering i gaderum, under jorden.

Hvad er Smart Miljøstation?
I Smart Miljøstation kan beboerne sorteres affald efter Københavns Kommunes nye affaldssorterings system.
Beboerne i gaden får mulighed for sortere deres affald i: Pap, Papir, Hård Plast, Glas, Jern & Metal og Rest-affald i store underjordiske beholdere i det offentlige gaderum. Smart Miljøstation er et bud på et helt nyt design og ny måde til at håndtere sit affald på. Affaldet afleveres i nogle indkast hvorefter det falder ned i store underjordiske beholdere, se ovenfor, billeder af Smart Miljøstationen.

Affaldssorteringen bliver optimeret ved større antal m3, som betyder færre tømninger og at det bliver tydeli-gere, hvor de forskellige fraktioner skal afleveres, med skilte og farver der sikrer adskillelse af de forskellige fraktioner.

Hvorfor Smart Miljøstation
Udvikle af Smart Miljøstationen, har der været arbejdet med gennem en del år. Ideen har sit udgangspunkt i problematikken fra Peblinge Dossering Karréens Gårdlaug, hvor der var for lidt plads til affaldssortering.
Miljøpunkt Nørrebro har den efterfølgende inviteret folk til at komme med et bud hvordan Smart Miljøstatio-nen kunne fungere.

Smart Miljøstation bygger på erfaringer fra Århus, hvor der er etableret 800 underjordiske containere. Dette forsøgsprojekt omfatter 8 affaldsbeholdere, hver beholder kan rumme op til 5m3 affald. MiljøPunkt Nørrebro har indgået i et samarbejde med Euro Group i Skanderborg der producerer Smart Miljøstationen. Den første Smart Miljøstation er etableret i Wesselsgade ud for nr. 12. Vi gravede en stort hul, monteres underjordiske betonkasser, med løftbare stålkasser indeni og et stålindkast over jorden. Den har nu været i brug i 2 mdr. med mange positive erfaringer.

Fordele ved Smart Miljøstation
- Færre lugtgener
- Ingen generende affaldsbeholdere i porte og på terræn, friarealer kan forbedres.
- Den frigjorte plads kan udnyttes til cykler og bedre lege og opholdsmuligheder.
- Affaldet hentes altid, man er ikke afhængig af sikkerhedsforhold med is og sne,
- Affaldet kan vejes, hvilket muliggør bedre driftsøkonomi på sigt.
- Renere affaldsfraktioner.
- Større tryghed i gaden, da der er flere beboere i gaderummet.
- Fra kedelige plastbeholdere til kunstnerisk design i gaderum
- Mindre trafik i Wesselsgade pga. færre tømninger op til en reduktion på 75% . Som hidtil vil lastbiler skul-le køre ind fra Baggesensgade og bakke ud igen, efter afhentning af fyldte stålbeholder
- Bedre miljø, genbruge, frem for afbrænding i store kraft/varmeværker med mere CO2

Ulemper ved Smart Miljøstation
- Risiko for at beboere/erhvervsdrivende der ikke bor i gaden, kan dumpe affald, men ikke i Wesselsgade.
- Smart Miljøstationen er ca. 20 meter lang og placeres langs fortorvet, med indkast fra fortorvssiden og fortrænger 4 bil P-pladser. Der etableres erstatningspladser 2 x 2 i hver sin ende af Wesselsgade, ved at man laver en fortorvsudposning med brosten.
- Børn kan klatre op på beholderen og falde ned pga. manglende omtanke og opsyn
- Minimal graffiti på beholderne.

Hvorfor sortere affaldet
• Vi bruger allerede for mange ressourcer.
• Hvis alle vil forbruge som danskerne, skal vores klode være mindst 5 gange større.
• Vi kan genbruge vores ressourcer igen og igen.
• Det skal være rent at bortskaffe vores affald og arbejdsmiljø & miljø skal forbedres.

Affaldssortering nedbringer ikke mængden af affald. Men affaldssortering sikrer, at mest muligt af det dan-nede affald kan genbruges eller genanvendes. Det vil ikke blive blandet sammen igen. Desuden synliggør affaldssortering eget forbrug og affaldsproduktion.
Jeg kan ændre adfærd ved at stille følgende spørgsmål til mig selv og mine naboer:
• Kan jeg/vi købe andre og mere holdbare varer end dem, jeg/vi gør?
• Kan jeg/vi undlade nye indkøb - hvad kan genbruges?

Kan vi ikke bare brænde det
I Danmark brænder vi hovedparten af vores affald, men det er ikke uden konsekvenser for miljøet. Miljøpå-virkningen kommer fra de forurenende stoffer der indgår i mange af de produkter, vi køber som forbrugere og derved også indgår i affaldet. Ved forbrænding skabes udover el og varme, slagger/restprodukter udgør ca. 25 % af affaldsmængden.