Kort fortalt

Ansøgning om tilskud til afholdelse af en nordisk konference om igangværende eller projekterede pilotforsøg med basisindkomst.

Projektet

Konferencen afholdes af BIEN Danmark - Netværk for Basisindkomst og det politiske parti Alternativet d. 22.-23. september 2016 på Christiansborg.
Samarbejdet mellem BIEN Danmark og Alternativet er kommet i stand, fordi det nye parti forholder sig positivt til basisindkomst-idéen og i første omgang går ind for forskellige forsøg med basisindkomst, hvor man erstatter kontanthjælpen med en basisydelse uden modkrav.

BIEN Danmark arbejder for at indføre ubetinget basisindkomst i Danmark. Vi betragter ubetinget basisindkomst som en menneskeret, der effektueret globalt, vil afskaffe fattigdom og oprette menneskelig værdighed for alle, jf. § 25,1 i Menneskerettighedserklæringen: ”Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder føde, klæder, bolig og lægehjælp…..”. I Danmark vil det frisætte enhver, så alle får en unik mulighed for at være ”konge i eget liv” - empowerment frem for tvang. Ubetinget basisindkomst vil understøtte bæredygtighed i alle aspekter, økonomisk, socialt og miljømæssigt. Økonomisk, fordi det vil skabe en vis omfordeling i samfundet af jobs og midler. Socialt, fordi alle vil få muligheden for at få mere tid til den nære livsudfoldele i civilsamfundet og i familien. Miljømæssigt, fordi mere tid giver mere omtanke i forhold til genbrug og energibesparelser.

Basisindkomst kan i konteksten pilotforsøg defineres som en økonomisk grundsikring af alle involverede deltagere, i den periode forsøgene pågår. Til forskel fra andre sociale ydelser som fx kontanthjælp, dagpenge, m.v. er der til grundsikringen ikke knyttet de samme betingelser i form af eksempelvis modregning, aktivering eller formueloft. Den nøjagtige udformning varierer fra forsøg til forsøg, og det er bl.a. de eksisterende eller forventede virkninger heraf, der skal diskuteres på konferencen.

Konferencen finder sted den 22.-23. september i år på Christiansborg og vil have deltagelse af internationale forskere, politikere, kommunale medarbejdere, faglige organisationer, samt ledende medlemmer af de nordiske bevægelser for basisindkomst.

Konferencen åbnes af Alternativets leder, Uffe Elbæk, og folketingsmedlem for Alternativet Josephine Fock vil i panelet forklare, hvordan Alternativet forestiller sig danske forsøg med basisindkomst.

Som keynote-talere er der tilsagn fra lederen af de kommende regeringsstøttede finske pilotforsøg med basisindkomst, Olli Kangas, samt Sjir Hoeijmakers fra Holland, som vil fortælle om forsøgene med basisindkomst i en række hollandske byer.
Fra Canada deltager professor Evelyn Forget, kendt for sine undersøgelser af de nu meget omdiskuterede Mincome-forsøg i 1970'ernes Canada, men også engageret i det kommende UBI-projekt i provinsen Ontario. Desuden deltager professor Guy Standing, der har stået for basisindkomstforsøg i Indien, og Nicole Teke, sekretær i UBI Europe, som bl.a. vil berette om de planlagte forsøg i Aquitaine-regionen i Frankrig og om et lovforslag om økonomisk støtte til undersøgelser af og forsøg med basisindkomst, som kommer til behandling i det franske parlament til september.
Som dansk repræsentant er inviteret en af forfatterne til ”Oprør fra Midten”, Niels I. Meyer, der var med til at starte borgerløns-debatten i Danmark i 1978.

Konferencen bliver holdt som en paneldebat med forudgående korte oplæg fra de enkelte paneldeltagere og efterfølgende plenum-debat. Foruden de nævnte keynote-talere har BIEN Danmark inviteret en række personer, som hver på deres måde har haft berøring med emnet, eller som har særlig indsigt i forhold, som kan have betydning for implementeringen af basisindkomst under en eller anden form.

Fra fagbevægelsen deltager formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen. Hun har et indgående kendskab til akademikernes særlige problemstillinger på arbejdsmarkedet, ikke mindst tendensen til skabelsen af flere løstansatte, der har svært ved at klare sig i det bestående a-kassesystem.

For at undersøge mulighederne for opstart af eventuelle danske forsøg har vi også inviteret Anne Marie Frederiksen, som er projektleder i Aarhus Kommune under et initiativ, der hedder Innovation i Aarhus. Ligesom flere andre kommuner i Danmark undersøger Aarhus Kommune, hvordan de kan gøre arbejdsmarkeds- og socialsystemet mere effektivt og samtidig mere retfærdigt eller befordrende for borgernes livskvalitet.

Den endelige deltagerliste ser således ud:

Olli Kangas, leder af Kela og de finske forsøg
Sjir Hoeijmakers, repræsentant for de hollandske forsøg
Evelyn Forget, forsker i de canadiske forsøg
Guy Standing, forsker i de afrikanske og indiske forsøg og forfatter til flere bøger om basisindkomst og prekariatet
Nicole Teke, ekspert i de franske forsøg (i Aquitaine) og sekretær i UBI Europe
Josephine Fock, MF for Alternativet
Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening
Niels I. Meyer, professor emeritus og kendt fortaler for borgerløn gennem adskillige bøger og artikler
Anne Marie Frederiksen, Innovation i Aarhus, Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

Ordstyrer vil være journalist og forfatter Knud Vilby.

Uffe Elbæk fra Alternativet åbner officielt konferencen.

Tidsplan for torsdag den 22. september:
9:00 - 10:30 Velkomst og oplæg fra paneldeltagerne
10:30 - 10:45 Kaffepause
10:45 - 12:00 Oplæg med korte spørgerunder
12:00 - 13:00 Frokost
13:00 - 14:30 Debat
14:30 - 15:00 Kaffepause
15:00 - 16:30 Debat og afslutning

Dagen efter, den 23. september, afholder de nordiske basisindkomstbevægelser møde med udveksling af erfaringer og planlægning af deres fremtidige samarbejde. I den forbindelse afholdes en minikonference om de nordiske velfærdsstaters særpræg og mulige udvikling i retning af basisindkomst - muligheder og problemer, hvor professor Thomas Boje fra RUC, professor Per Mouritsen fra Århus Universitet og Lars Torpe fra Aalborg Universitet er inviteret til at komme med oplæg.

Til afholdelse af disse to konferencedage søger BIEN Danmark om støtte på 25.000 kr. til dækning af udgifter til rejser og ophold for oplægsholderne de to dage.

Vi ser frem til at høre fra jer.

På BIEN Danmarks vegne
venlig hilsen

Dorte Kolding, formand
Tlf. 25 33 97 35
E-mail: dortekolding@gmail.com

BIENs bank. konto: reg.nr. 8401 / kontonr. 1194895
BIEN Danmark er en tværpolitisk bevægelse, som arbejder for indførelse af basisindkomst/borgerløn i Danmark. Bevægelsen henvender sig til alle, som går ind for princippet om, at alle mennesker i samfundet betingelsesløst bør være sikret et eksistensgrundlag.
Artikel 25 i FN´s Verdenserklæring om Menneskerettigheder siger:
“Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.”
BIEN Danmark vil sætte basisindkomst på den politiske dagsorden. Ideen møder interesse fra mange politiske partier og bredt i befolkningen, og det er vores overbevisning at indførelse af en ubetinget basisindkomst vil have afgørende positiv betydning for samfundsudviklingen, både hvad angår menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet, omsorg for børn og ældre, sundhed, kunst, frivilligheds- og foreningslivet og mange andre områder. Derfor er det vigtigt at der til stadighed holdes liv i debatten, både i de politiske partier og generelt i offentligheden. Nogle af bevægelsens opgaver er at arrangere offentlige debatmøder, udgive bøger, pjecer og foldere m.v. om emnet.
Se evt. mere på www.basisindkomst.dk