Kort fortalt

Ottilias Have er en helårlig akvaponisk ’community garden’ beliggende i Carlsberg Byen, København.

Projektet

Forestil dig et grønt og frodigt åndehul midt på Københavns stenbro, hvor befolkningsgrupper med forskellig baggrund, alder og indtægt kan dyrke grøntsager, slappe af i dejlige, rekreative omgivelser og få indsigt i, hvordan man kultiverer og passer jorden. Dette er visionen bag Ottilias Have, der er et ’community garden’ projekt på Carlsberg, Vesterbro, København.

Størstedelen af Danmarks befolkning lever i dag i de store byer uden adgang til jordlodder og haver. På mange måder har urbaniseringen medvirket til, at vi har mistet grundlæggende viden, om hvordan vi varetager jorden og naturen omkring os. Opblomstringen af fænomener som community gardens, urban farming, bylandbrug og taghaver kan ses som en reaktion på denne udvikling og som forsøg på at tænke natur og by sammen. Community gardens har yderligere fokus på bæredygtighed i ordets både miljømæssige, sociale, sundhedsmæssige og økonomiske betydning. Ved at skabe en grøn
plet i storbyens rum søger sådanne projekter at skabe nye sociale forbindelser og økologiske løsninger i vores fragmenterede byer og derigennem berige borgernes dagligdag.

Formålet med Ottilias Have er at skabe en lokalt forankret community garden på Vesterbro, hvor områdets borgere kan mødes på tværs af generationer og etnisk baggrund, dyrke afgrøder og bidrage til en grøn, bæredygtig byudvikling. Projektet har også til formål at skabe et grønt rum i København, der indbyder til rekreation og motion, og som kan danne ramme om formidling og videnskabelse indenfor emner som natur, fødevaredyrkning, bæredygtighed og sociale fællesskaber. På længere sigt er det visionen, at Ottilias Have vil bidrage til:

• at fremme en grøn omstilling i København
• at skabe miljø- og forbrugsmæssige adfærdsændringer
• at skabe større viden om fødevareproduktion og naturens økosystemer
• at fremme lokalt engagement
• at forsyne medlemmerne med højkvalitetsfødevarer (grøntsager, honning og fisk) samt lede overskydende produktion ud i det lokale marked
• at skabe fællesskab på tværs af sociale, kulturelle og økonomiske skel
• at skabe en grøn udvikling på Carlsberg, både nu og i bydelens fremtidige identitet

Haven drives af frivillige fra foreningen Ottilias Have samt brugere fra projektet 'Vesterbrobyggerne' under Settlementet og Københavns Kommune.

Gennem en række partnerskaber med sociale organisationer og tunge vidensinstitutioner vil projektet bidrage aktivt til at skabe social inklusion af særligt udsatte borgergrupper, formidle og generere ny viden om området, samt bidrage til en grøn byudvikling i Carlsbergkvarteret.
Projektet udgøres således af fire kerneområder:

• haven og fødevareproduktion
• formidling
• social sammenhængskraft og social virksomhed
• byudvikling og midlertidighed

Haven og fødevareproduktion: nyttehaver, bistader og akvaponi (læs mere på http://aquaponics.dk/)
Ottilias Have vil ligge i Carlsberg Byen og have et areal på 1000 m2 (evt. med mulighed for at udvide). Haven vil bestå af individuelle og fælles nyttehaver baseret på principper om bæredygtighed. Det er vores mål at dyrkningen skal ske med hensyn til miljøet, bruge så få ressourcer som muligt og uden brug af herbicider, pesticider etc.

Foreningens fokus på lokal fødevareproduktion indebærer desuden, at havens afgrøder de kommende år skal udgøre et attraktivt alternativ til butikkernes grøntsager og være både kvalitetsmæssigt og økonomisk konkurrencedygtige. I foråret 2013 blev der opstillet 4 bistader, som endte med at give et udbytte på mere end 100 kg ren by-honning - i 2014 forventes en fordobling. Rundt om nyttehaverne vil der være rekreative områder, hvorfra man kan nyde haven. I disse områder vil der blive lagt vægt på sanselighed og frodighed med et varieret plante- og dyreliv.

I fælleshaver er dyrkningssæsonen normalt begrænset til sommerhalvåret. For at stimulere og fastholde momentum i vinterhalvåret vil der blive etableret et specialfremstillet energidrivhus og hvor der gennem den akvaponiske dyrkningsmetode vil kunne produceres fisk og grøntsager året rundt. Aquaponics eller på dansk akvaponi kombinerer fisk og grøntsager i et lukket næringskredsløb, hvor fisk og planter trives i et harmonisk samspil. Planterne gror hurtigt og naturligt, idet de optager de overskydende næringsstoffer fra fiskene. *Akvaponi er en jordløs dyrkningsform, idet planterne vokser i grus og lecanødder. Som dyrkningsmetode i en dansk kontekst er akvaponi stadig ny, og det er vigtigt at afprøve metoden og udbrede kendskabet til den.

Formidling: åbne arrangementer, skoletjeneste og forskning Et væsentligt element i projektet er formidlings- og vidensgenererende aktiviteter til både lægmand og eksperter. Foreningen vil løbende afholde arrangementer om dyrkningsmetoder, økologi, akvaponi, biavl m.m. for medlemmer og udefrakommende interesserede. Initiativgruppen, som tilsammen besidder en omfattende faglig viden på området, vil desuden opsamle og evaluere erfaringer med f.eks. det akvaponiske system til gavn for eksisterende og kommende havefælleskaber. På foreningens hjemmeside vil man på sigt kunne hente informationer om disse emner.

Projektet har indtil videre modtaget økonomisk støtte fra Vesterbro Lokaludvalg, Friluftsrådet samt Miljøstyrelsen. Derudover er der blevet tegnet, designet, bygget, fyldt jord i plantekasser, vandet, holdt planlægningsmøder, afholdt arbejdsdage osv. af en lang række seje og engagerede bybønder!!
... og så er vi også på https://www.facebook.com/OttiliasHave