Kort fortalt

Efteruddannelse, der udruster deltagerne til at navigere og agere fagligt, organisatorisk og politisk i Bæredygtig Omstilling

Projektet

Vi starter en efteruddannelse, som skal ruste en ny generation af omstillingsagenter til at engagere sig fagligt og politisk i de komplekse processer, som bæredygtig omstilling sætter på dagsordenen.
Ved Aalborg Universitet starter ’Master i Bæredygtig Omstilling’, op i august 2014. Uddannelsen er en to-årig efteruddannelse, der henvender sig til virksomheder, myndigheder og organisationer. Uddannelsen tematiserer de udfordringer kursisterne oplever i deres hverdag, når deres organisation skal bidrage til bæredygtig omstilling indenfor sit felt. Det er en tværfaglig uddannelse, der inddrager tekniske, samfundsfaglige og humanistiske synsvinkler, og som anskuer bæredygtigheden i dens tre dimensioner: Miljø, økonomi og sociale forhold.

Uddannelsen
Uddannelsen giver et bredt overblik over de omstillingsprocesser, der allerede er i gang indenfor en række nøgleområder (som f.eks. fødevarer, energi, transport, byudvikling, affald og vand), men samtidig give mulighed for at fordybe sig i et specielt felt af relevans for den enkelte Master studerene. Uddannelsen kobler de faglige og indholdsmæssige aspekter af bæredygtighed med omstillingens proces- og ledelsesmæssige udfordringer.

Opbygning
Uddannelsen er bygget op af følgende 4 semestre:
1) Indhold og udfordringer i bæredygtig omstilling
2) De institutionelle rammer for bæredygtig omstilling
3) Ledelse af omstillingsprocesser
4) Speciale i selvvalgt emne.

De tre første semestre består af forelæsninger, gruppearbejde og et afsluttende projekt, der typisk vil foregå i en af kursisternes virksomheder. Det afsluttende speciale behandler ofte en problematik, som er relevant i de studerenes hverdag og arbejde.

Uddannelsen, der vil blive udbudt af Aalborg Universitet, vil trække på en bred vifte af lærerkræfter indenfor forskellige fagområder på universitetet. Derudover vil den inddrage eksterne folk med praktisk omstillingserfaring indenfor forskellige nøgleområder. Det kan f.eks. være omstilling til vedvarende energi på Samsøe, bæredygtighedsplanlægning i Sønderborg Kommune, udvikling af økologiske fødevarer ved Thiese Mejeri, udvikling af lavenergipumper hos Grundfos, fødevarefællesskabet i København, affaldssortering i Malmø, klimatilpasning i Middelfart.

Master i Bæredygtig Omstilling - MBO - er normeret som en fuldtidsuddannelse på eet år, men er tilrettelagt som en toårig deltidsuddannelse. Uddannelsen er desuden i vidt omfang projektorienteret, hvorfor de studerende kan arbejde med problemstillinger som er relevante i deres arbejdssituation. Det er derfor muligt at følge uddannelsen og samtidig bevare en aktiv tilknytning til ens arbejdsplads.

Uddannelsen starter til august 2014.