Kort fortalt

Rebild kommune har besluttet at igangsætte en KLIMAPROCES rettet mod skoler/gymnasiet, landsbyer, erhvervslivet herunder land-/skovbrug.

Projektet

Målet med KLIMAPROCESSEN - 14:14 er at inddrager borgere og erhvervslivet i en aktiv proces, der omsætter tanker til handling og derigennem præger Rebilds lokale klimaplan. Det er afgørende at få de unge med og opnå at civilsamfundet tager ”ejerskab” til omstillingprocessen.
KLIMA 14:14 igangsættes officielt på et stormøde d.26.9 med oplæg, gruppedrøftelser og valg af tovholdere. Hertil er alle målgrupperne inviteret. Mødet åbnes af Hans Meltofte, Århus universitet, leder af et internationalt forskningsprojekt, der gennem 8 år har kortlagt klimaforandringerne i arktisk. Rapporten udkommer til oktober. Den viser bl.a. at klimaforandringerne udvikler sig langt hurtigere end forventet og vil få store globale konsekvenser.
I det næste halve år frem til uge 14 i 2014 (14:14) arbejdes der med KLIMA 14:14 i målgrupperne. Skolerne opfordres til at afholde temauger om klimaforandringer/-tiltag og der spilles ungdomsteater om klimaet. Landsbyerne opfordres til at tage klimatilpasning op i landsbyrådene ligeså erhvervslivet i deres respektive organisationer. Der afholdes ”åbne virksomhedsbesøg” med fokus på de klimatiltag, der allerede pågår/udvikles. Styregruppen udsender elektroniske nyhedsbreve, der oprettes facebook gruppe (klima 14:14) og Aalborg Universitet nedsætter en følgegruppe.
I uge 14 i 2014 afholdes et forum med tilbagemeldinger fra målgrupperne i form af plancher, oplæg, video, teater, udstilling mv. Her vises og diskuteres de klimatiltag, grupperne har arbejdet med og forslag til det videre arbejde.