Kort fortalt

I Kalundborg Symbiosis bliver den ene virksomheds affald til den anden virksomheds råvare - til gavn for både økonomien og miljøet.

Projektet

I mere end 40 år har et netværk af private og offentlige partnere samarbejdet om at genanvende hinandens restfraktioner fra industriel produktion i Kalundborg. Kalundborg Symbiosis, som netværket kaldes, samarbejder for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne gennem mindskede omkostninger ved både håndtering af affaldsfraktioner og indkøb af nye råvarer. Ved at genanvende hinandens restfraktioner opnår virksomhederne et mindsket forbrug af virgine ressourcer og en reduceret CO2-udledning.

De 9 partnere, Novo Nordisk, Novozymes, DONG Energy, Kalundborg Forsyning, Statoil, Gyproc, KaraNoveren, RGS90 og Kalundborg kommune har gradvist udbygget samarbejdet og i dag eksisterer der mere end 30 individuelle projekter i Kalundborg Symbiosis.

Projekterne kan opdeles i 1) samarbejder omkring vand, fx genbrug af procesvand, samproduktion af teknisk vand eller fælles udnyttelse og genanvendelse af overfladevand, 2) energisymbioser fx ved anvendelse af overskudsgas i anden industriel produktion og 3) udveksling af materialer, hvor et konkret projekt er overskudsgips fra DONG Energys svovlrensningsanlæg, der anvendes til produktion af nye gipsplader på Gyproc.

Alle projekter er etableret som private samarbejdsaftaler mellem virksomhederne, alle er økonomisk bæredygtige og bidrager med en forbedret miljøprofil. En opgørelse i 2008 viste, at Kalundborg Symbiosis bidrager med en årlig vandbesparelse på 3 mio. m3, heraf 2 mio. m3 grundvand. Også besparelserne på ressourcer som naturgips og olie er opgjort til hhv. ca. 100.000 tons naturgips og 20.000 tons olie. Samlet bidrager Kalundborg Symbiosis med en CO2-besparelse på ca. 275.000 tons per år.

Men symbiosetankegangen har også bidraget til et særligt samarbejdsklima, der åbner for nyskabelser og innovationer. Når en række virksomheder fra forskellige brancher fokuserer på fælles idéudvikling og problemløsning, har man skabt en platform for test og udvikling og i dag huser Kalundborg Symbiosis 3 test- og demonstrationsanlæg.