Kort fortalt

- et midlertidigt projekt, hvor dele af FredericiaC omdannes til en urban oase, hvor fællesskab og iværksætteri skaber liv og aktivitet

Projektet

FredericiaC bliver en helt ny bydel, der skal åbne den gamle fæstningsby til vandet. Ambitionen er at skabe op mod 2.800 nye arbejdspladser og omkring 1.000 boliger i en levende bydel med direkte adgang til Lillebælt.

FredericiaC er et stort projekt, som bliver til over de næste 20 til 25 år. Der skal planlægges, bygges huse og anlægges veje. Men først og fremmest handler projektet om at indrette en bydel med fokus på de mennesker, der skal bo, arbejde og leve i bydelen.
Grundlaget for projektet er en ambitiøs vision i 5 punkter, der er opstillet af parterne bag projektet Fredericia Kommune og Realdania By:
• Historien, den moderne bybygning og arkitektur mødes og skaber nytænkning
• By- og livskvalitet og udviklingsmuligheder går hånd i hånd
• Byens borgere og aktører aktivt deltager i byudviklingen
• Fredericia bliver katalysator for Trekantsområdets udvikling i konkurrence med hovedstadsområdet
• Bæredygtighed både mht, økonomi, klima og sundhed indgår i planlægning og løsninger.
Vi byudvikler for Fredericia og håber samtidig, at kunne inspirere andre byer, der ønsker markant bymæssig bæredygtig udvikling.

Grow Your City (GYC)
På FredericiaC på et 700 m2 stort areal - der tidligere husede byens skibsværft og som i fremtiden bliver en del af FredericiaC – har en gruppe borgere fundet en midlertidig anvendelse af arealet. Mere end 350 plantekasser dyrkes i urbant fællesskab og sætter via borgerengagementet et solidt fingeraftryk på, hvordan den fremtidige by kan komme til at se ud.
Projektet er en del af FredericiaC’s midlertidige aktiviteter, som er med til at skabe byliv før byen bygges og dermed hjælper til at skabe liv og ejerskab for byens nuværende og kommende borgere.
Projektets overordnede ramme hedder Grow Your City.

Bæredygtighed på mange måder
Grow Your City er mere end 'bare' byhaver. Grow Your City er en måde at tænke på.
Visionen for Grow Your City er at inspirere til en ny måde at forme byggeri og bydelsudvikling på, hvor bæredygtighed, sundhed, selvforsyning og borgerinddragelse er vigtige overskrifter.
Grow Your City inspirerer lokalt, nationalt og internationalt gennem lokal forankring og globalt udsyn. Byhaveprojektet er båret af de to tendenser om urbanisering og bæredygtighed. I byhaverne bliver de koblet sammen, og skaber dermed synergi i krydsfeltet mellem urban dyrkning, sund livsstil, fællesskab og social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Urban dyrkning kan
• rense luften og stimulere sanserne
• integrere natur, der fremmer arkitektoniske og æstetiske kvaliteter i byggeriet og området
• øge biodiversiteten og styrke oplevelsesrummene
• forbedre miljøet og økosystemerne og havnemiljøet
• skabe rum for vækst, rekreation, nærhed og borgerinitierede aktiviteter
• give fødevareoplevelser og læring
• minimere belastningen for afledning af regnvand

Grow Your City beskæftiger sig med bæredygtighed i en kontekst af fællesskab. Det er projektets mål at formidle om bæredygtighed i byudvikling på alle niveauer. Derfor henvender projektet sig til en bred målgruppe af borgere med interesse for dyrkning eller fællesskab, institutioner, skoleklasser, socialt vanskeligere stillede, etniske grupper, unge, ældre, børn og unge. Og der er plads til alle. Borgeren tager ejerskab til byen og byens udvikling i en bæredygtig kontekst.

Det unikke ved Grow Your City's byhaver er ikke urban-farming som en midlertidig aktivitet på et kommende byggefelt. Det unikke er den mulighed det skaber for fællesskab og møder mellem mennesker, der ikke nødvendigvis har mere til fælles end lyst til fællesskab og dyrkning. Det kræver ingen forudsætninger - og der er plads til alle.
Organiseringen sker derfor i en løs struktur, hvor FredericiaC tilbyder rammer og ressourcer i forhold til vejledning mv. men driften og udviklingen af området sker med brugeren som vigtigste katalysator.

Social bæredygtighed
For et symbolsk beløb kan man leje en plantekasse og deltage i fællesskabet. Dermed er der ikke sat en økonomisk begrænsning for hvem, der kan få en kasse i byhaverne. Oven i konkrete afgrøder får man også direkte indflydelse på tilværelsen i haverne, da de er selvorganiserede. Alle kan være med - og alle kan få indflydelse. Den åbne struktur og det stærke fællesskab gør at mange forskellige grupper bruger haverne. Dansk Flygtningehjælp bruger dyrkningen som en del af integrationsindsatsen. Fredericia Sprogcenter har ligeledes benyttet dyrkning som en del af undervisningen. Specialklasser bruger GYC i deres 'skolen ud af skolen' projekter. Haverne har vist sig at være et stærkt middel i forhold til social bæredygtighed gennem deres rekreative muligheder som dyrkning, fællesskab og meningsgivende form.
Hver tirsdag aften er der ’smag på verden’ – et fællesarrangement, hvor både brugerne men også folk fra haverne mødes og lader sig inspirere af hinandens madvaner. Der har været syrisk tema, arabisk tema, nyt nordisk tema, vietnamesisk tema, paella i plenum osv. I havens skurvogn, som er opbevarings- og mødested, er der ansat en virksomhedspraktikant fra Syrien i et samarbejde med Integrationsnet.
Den åbne struktur gør, at mange kan finde sig til rette og være med til at definere præcis den rolle, de gerne vil have i fællesskabet. Det giver plads til mennesker, der skal integreres, til tilflyttere, til folk, der på den ene eller den anden måde skal finde ind i – eller tilbage til samfundet.
Alt håndværk mv. tilstræbes at ske i samarbejde med lokale håndværkere og særligt produktionsskoler mv. hvor samarbejdet også har en uddannelsesmæssig eller socialt integrerende karakter.

Miljømæssig bæredygtighed
Projektet henvender sig også til skoleklasser, uddannelsesinstitutioner mv. Der er indrettet 6 store demonstrationsområder med biotoper fra den danske natur, hvor man kan gå på opdagelse. Via biotoperne, kompostanlægget, drivhuset og hele området generelt, kan elever og studerende og andre interesserede lære om miljømæssige konsekvenser af vores valg i hverdagen. I den forbindelse har GYC et tæt samarbejde med kommunens naturvejledere, lærerstab mv. med skolehave-projekter, madlavning fra jord til bord, undervisning mv. Dette er med til at give børn en tidlig og konkret forståelse for bæredygtighed.

Udover de grønne haver laver GYC også forsøg med dyrkning af skaldyr i Lillebælt, som et led i en demonstration af bæredygtig forsyning, som samtidig er med til at rense vandet.
I haverne er der desuden et rekreationshjem for aflagte burhøns og udstillingshøns. Hønsene indgår i havens helhedstænkning og æggene går til fællesskabet og affaldet bruges som gødning.
Projektet inspirerer til (men stiller ikke krav til) sprøjtefri dyrkning ved hjælp af aktiviteter, som er borgerinvolverende. Fx inviteres der til opbygning af insekthoteller, og i drivhuset eksperimenteres der med forskellig beplantning og fritgående vagtler som skadedyrsbekæmpelse. I sommerferien er der ferieaktiviteter for sommerferie-børn, der lærer om selvforsyning og processerne fra jord til bord.

Økonomisk bæredygtighed
Projektet beskæftiger sig også med økonomisk bæredygtighed da vi inspirerer til selvforsyning og en helhedsorienteret tænkning med genbrug/komposteringsanlæg som demonstration af minimering af ressourcespild. Projektets driftsudgifter er beskedne, så alle kan være med, og konceptet med mobile plantekasser inspirerer i sig selv til genbrug, også i situationer, hvor behovet for kasser skulle blive mindre.
FredericiaC har stillet et areal til rådighed og har givet støtte til etablering. Dyrkningen med selvforsyning sparer udgifter til husholdning, og der kan skabes supplerende indtægter ved salg af produkter, fx honning. Projektet viser, at den økonomiske bæredygtighed på den korte bane går hånd i hånd med deltagerengagementet, jo mere deltagelse, jo bedre bæredygtighed. På den lange bane viser projektet eksempler på, hvorledes byhavekonceptet kan vinde indpas i en moderne bydel med akkumuleret positiv økonomi i en større skala gennem sparet transport, øget genbrug og genanvendelse og mindre spild af ressourcer.

Sundhed
Den øgede fokus på sundhed styrkes gennem projektet. Dyrkningen af krydderurter og grøntsager inspirerer til at spise mere grøn kost, som i sig selv forbedrer sundheden. Havernes placering gør, at deltagerne skal bevæge hen til arealet og gøre fysisk aktivitet gennem vanding og pasning, flere gange om ugen. Konceptet inspirerer til et mere varieret liv og bidrager også til den mentale sundhed, som variation og brug af sjæl og legeme indebærer. I Fredericia ligger arealet i forbindelse med åbne områder, hvor der dyrkes bevægelse, fx kondiløb og petanque. Også dette inspirerer til en sund livsstil.

Q & A
1: Er det til gavn for fællesskabet? I hvor høj grad er projektet forankret og udbredt i et fællesskab eller i samarbejde med borgere, lokale virksomheder, organisationer, myndigheder m.m.

FredericiaC lægger rammer til Grow Your City og udviklingsplanen har efter debat og borgermøder en udelt opbakning fra byens borgere og interessenter. Grow Your City i sig selv har efter kun 2 års virke kun givet positive tilbagemeldinger fra alle interessenter, borgere, restauranter. Det har vist sig som et demonstrationsprojekt med stærk livskraft til gavn for såvel de daglige brugere, borgere i byen, besøgende og samler en glæde som kilde til inspiration for fælles aktivitet og udfoldelse. Projektet har på smukkeste vis udmøntet mottoet for Fredericia ”Byen for alle” og visionerne om fællesskab og byliv i FredericiaC. Det er blevet ”flagskibet” for midlertidige aktiviteter i området og nyder stor bevågenhed og stolthed, ikke bare for FredericiaC, men også for borgere, interessenter og virksomheder i Fredericia. Det er kommet for at blive og som en del af fælleskaber i Fredericia.

2: Er det en del af et samfund, vi gerne vil leve i? I hvor høj grad er projektet nyskabende og inspirerende for det bæredygtige samfund, vi gerne vil leve i?

Projektets ide blev til via konkurrencen om byudviklingsplanen i 2011 gennem internationalt udsyn fra deltagende konsulentfirmaer. Ideen var begyndende realiseret i New York, Berlin og Melbourne og en del af den trend, at mennesker flytter til byer, der gøres grønnere, bliver mere bæredygtige og derved mere attraktive at bo, arbejde og være i. Bevægelsen mod bosætning i byer er meget stærk og drives ikke blot af tvang, men især aktivt tilvalg af byens kvaliteter i form af variation, tæthed, mange mennesker mv. Tidligere var byen negativt påvirket af forurening, industrielle aktiviteter mv., men det er nu muligt at kombinere bylivet med grøn bæredygtighed og menneskevenlighed. Måske er det derfor, at ”Grow Your City” projektet har været en ubetinget succes så vidt, fordi det er med til at vise vejen for en livstil om utvunget fællesskab omkring grøn bæredygtighed, som appellerer bredt til moderne mennesker.

3: Kan det spredes? Hvor nemt er det for andre fra Svendborg til Kina at tage projektets ideer til sig og føre dem ud i livet

Selv om projektet endnu ikke er 2 år gammelt har viden og kendskab allerede spredt sig, ikke bare til Fredericia og Trekantområdet, men også nationalt og til udlandet. Der modtages jævnligt besøg fra grupper og enkeltpersoner og ideen har forplantet sig, bl.a til Vejle, til boligselskaber og er omtalt i pressen og tidsskrifter. Projektets ide og koncept er såre simpelt og forståeligt og kan gennemføres fleksibelt på mange måder og i enhver skala. Spredningen er allerede i gang og potentialet synes meget stort.

4: Hjælper det overhovedet? Hvis projektet vinder udbredelse, hvor stor en effekt vil det have på at løse det problem, det ønsker at løse?

Projektets ide at bidrage til vejen mod det bæredygtige samfund, miljømæssigt, socialt og økonomisk. Da en stor del af befolkningen i fremtiden vil være bosat i byer, er det her omstillingen først og fremmest har effekt. ”Grow Your City” bidrager gennem lokal dyrkning og brug af de nære ressourcer, genanvendelse til miljømæssig og energimæssige bæredygtighed. Konceptets tilskyndelse til utvunget fællesskab og inkludering af alle befolkningsgrupper understøtter den sociale bæredygtighed og de uprætentiøse krav til investeringer i materialer og omfang matcher en økonomi, og hvor grænsen kun er båret af det menneskelige engagement.