Kort fortalt

Lavtryksventilation giver øget trivsel og bidrager til bedre indlæring i klasselokalerne. Og energiforbruget reduceres med op til 50 %

Projektet

56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO2-indhold i luften. Det skyldes ingen eller ringe ventilation i klasselokalerne.

Traditionel mekanisk ventilation er ofte årsag til træk, støj og et højt energiforbrug. Lavtryksventilation fordeler frisk luft jævnt, kan reducere energiforbruget med op til 50 % og bidrage til at skabe bedre rammer for indlæringen.

Elever laver færre fejl

Luften i et lokale er afgørende for, hvor effektivt kroppen og hjernen fungerer.
Et lavt luftskifte er lig med et højt CO2-indhold i luften, og det hæmmer indlæringsevnen. Erfaringer fra tidligere forsøg viser, at fordobler man indtaget af frisk luft, stiger elevernes indlæringsevne med op til 15 %.

Før det nye ventilationsanlæg blev installeret på Vallensbæk Skole, steg CO2-koncentrationen i brugstiden til over 2.000 ppm, langt over anbefalingen fra Arbejdstilsynet og kravene i bygningsreglementet. Målinger af CO2-niveauet efter installering af lavtryksventilationsanlægget viser, at CO2-koncentrationen holdes under 900 ppm og dermed overholder kravene til gavn for elever og læreres helbred, trivsel og ydeevne.

To klasser blev testet i dansk og matematik i to omgange. En gang i en uge, hvor lavtryks-ventilationen var i drift og en gang i en uge, hvor lavtryksventilationen ikke var tændt. Derudover udfyldte eleverne et spørgeskema med 16 spørgsmål om indeklimaet og deres fysiske velbefindende. Generelt påviste testene en øget koncentrationsevne hos eleverne.

I forsøgsprojektet på Vallensbæk Skole har partnerne sammenlignet ventilationsanlæg
i tre klasselokaler. Et lokale med et nyere almindeligt ventilationsanlæg og to lokaler med lavtryksventilationsanlæg.

Partnerne er :
*Vallensbæk kommune (lokaler)
*DTU (Nyeste viden)
*Exhausto (producent)
*AI (rådgiver)
*Gate 21 (projektledelse)

Projektet og resultaterne henvender sig til de ansvarlige for skolernes (og institutionernes) indeklima og energiforbrug, altså primært de tekniske afdelinger og politikerne i kommunerne. Endvidere er der god viden at hente for producenter og rådgivere.

En kombination af et bedre indeklima som bidrager til øget trivsel og indlæring samt reducerer energiforbruget væsentligt, er et skridt i den rigtige retning mod et mere bæredygtigt samfund. Vores børns trivsel og indlæring er afgørende som ressource for DK's videre udvikling og vækst.