Kort fortalt

Bornholms Regionskommune forebygger forurening fra gamle olietanke ved en målrettet indsats.

Projektet

Baggrund

På Bornholm ses hvert år flere forureninger på grund af utætte villaolietanke. Der er ofte tale om omfattende jordforurening, som kan true indeklima og grundvand, og Teknik & Miljø vil derfor normalt kræve jorden oprenset.

Sagen er særlig alvorlig, hvis tanken er for gammel og dermed ulovlig, idet oliebranchens forsikringer i så fald ikke dækker udgiften til oprensning, og husejeren selv skal udrede disse gerne meget store beløb.

Sagerne er administrativt ganske tunge og Teknik & Miljø besluttede derfor i 2010, at man ville søge at overføre ressourcer fra en afhjælpende til en forebyggende indsats.

Status i starten af 2011

I starten af 2011 var der i kommunens BBR registreret 6.618 olietanke under 6.000 l, hvoraf de 1.892 var ulovlige. Det var dog på forhånd klart, at den væsentlige del af disse var fejlregistreringer.

Resultater

En målrettet indsats har medført, at en hel del ejendomme har valgt at sløjfe deres gamle tank, og at et meget stort antal ejendomme har indsendt dokumentation for, at deres tank allerede er sløjfet og udskiftet.

Videre indsats

Teknik & Miljø vil fortsætte med de virkemidler, der har vist sig effektive og vil tage andre i brug hen ad vejen.