Kort fortalt

Den Grønne Karavane er et undervisningsforløb om klima og miljø for elever i 3.- 6. klasse, hvor eleverne arbejder aktivt med klima og miljø

Projektet

Når Den Grønne Karavane besøger en skole, bliver der i tre dage sat en streg over den normale skoledag og fagene på skoleskemaet og eleverne vælger i stedet 5-6 ud af 12 værksteder. Undervisningen lægger først og fremmest vægt på det fysiske og sansende. Eleverne bliver oplyst og inspireret til at tage vare på miljøet - både på skolen og derhjemme. Projektets formål er at udbrede og forankre miljøhensyn og miljøadfærd ved at tilbyde en vigtig dimension – ”hands-on” - og at stille eleverne overfor en række konkrete miljøudfordringer.

Som andre er vi også inspirerede af det gamle kinesiske ordsprog:

Jeg hører det - og glemmer det
Jeg ser det - og husker det
Jeg gør det - og forstår det

Herunder følger en summarisk oversigt over projektet. Der henvises til en mere uddybende forklaring på projektets hjemmeside.

Eleverne vil i løbet af de dage Den Grønne Karavane foregår deltage i forskellige værksteder, hvor de har mulighed for at lave alt fra fuglekasser til brug på skolen, være i køkkenet og lave ”øko-lækker-klimamad”, lave forsøg med og undersøge vandets kredsløb, lave kunstværker af skrammel, lave forsøg med alternative energiformer og undersøge drivhuseffekten, undersøge skolens miljøtilstand under ”Miljøjagten” samt mange andre aktiviteter. Dertil kommer fælles aktiviteter med quizzer, konkurrencer og debat for hele mellemtrinet sammen med den lokale borgmester og skolens ledelse.

Miljøeffekt:
• En yderst vigtig målgruppe lærer om miljø. I det aktuelle aldersinterval er eleverne modtagelige og interesserede og det er håbet, at den viden de bibringes vil manifestere sig senere i deres tilværelse.

• Der sker en konkret skærpelse af målgruppens evne til at se lokale miljøudfordringer og mulige løsninger på dem.

• Skolens miljø undersøges og eleverne sætter fokus på de ting der kan og bør forbedres overfor både dem selv samt overfor skolens ledelse og de lokale politikere.

• Eleverne tager deres viden og erfaringer med hjem og agerer derved ambassadører overfor deres forældre, hvorved der ofte også i elevernes hjem sker en adfærdsændring.

• Den øvrige undervisning af målgruppen kan drage nytte af oplevelserne fra Den Grønne Karavane – dvs. den mere boglige undervisning kan tage udgangspunkt i konkrete eksempler fra Karavanen.

• Besøg af Den Grønne Karavane kan f.eks. lægge op til et mere formaliseret miljøarbejde med f.eks. Grønt Flag- Grøn Skole forløbet.