Kort fortalt

Aalborg Kommune låner arealer ud til hobbybetonet dyrkning og havefællesskaber.

Projektet

Aalborghaver er Aalborg Kommunes tilbud om lån af arealer til havedyrkning. Arealerne skal på et tidspunkt benyttes til noget andet, men indtil da låner vi arealerne ud til hobbybetonet dyrkning af blomster og grøntsager.

Kommunen ejer nogle arealer, der venter på senere byudvikling, eller er ”etape 2” af en udstykning til fremtidig realisering. Disse arealer blev ikke brugt til noget men lå passivt hen. Nu bliver de bedst egnede grunde lånt ud til borgerne til hobbybetonet dyrkning af blomster, grøntsager. På den måde kan arealerne skabe værdi og glæde for byens borgere, indtil arealerne skal overgå til de formål, hvortil de er planlagte. Ideen udspringer af en international trend kendt som ”Urban Farming” eller ”Community gardens”.

Hvad er Aalborghaver?
Aalborghaver kan etableres på arealer, hvor den enkelte borger låne en del af arealet – fra få m2 og op til kolonihavestørrelse, eller en gruppe kan gå sammen om fælles dyrkning af et areal. Der er tale om ikke-kommerciel dyrkning af f.eks. grøntsager og blomster. Man vil kunne sætte havemøbler mv. på arealet og visse steder etablere et mindre skur til at opbevare haveredskaber og havemøbler aflåst. Forudsætningerne for at der kan opnås fællesskaber, ”snak hen over plankeværket” og lokal accept af haverne, er at der er publikumsadgang til gangstierne omkring haverne. Men ikke egentligt publikums-ophold i haverne. Afgrøder og blomster tilhører dem der dyrker haverne. Der, hvor der er plads, kan man evt. etablere et fælles område til beboernes bænke, grill mv. for at understøtte de sociale fællesskaber, der opstår. Aalborghaver er et supplement til kolonihaver og giver brugeren mulighed for at prøve sin haveinteresse af, før der evt. investeres i en kolonihave.

Hvorfor Aalborghaver?
Aalborg har etageboligområder, hvor beboerne ikke har adgang til havedyrkning – og mange har heller ikke en altan. Haverne er især, men ikke udelukkende, et tilbud til dem, som bor i lejlighed, men egentligt gerne vil have ”jord under neglene”. F.eks.
• Borgere der ønsker et fællesskab – uanset alder, social baggrund og etnisk herkomst.
• Selvforsyneren, der kan lide tanken om at dyrke egne fødevarer og blomster, eller dyrker for at spare penge i egen husholdning inspireret af ”Bonderøven” kendt fra TV.
• Haveinteresserede, hvor tid, kræfter og økonomi ikke harmonerer med ejerskab af egen par-celhushave eller kolonihave.

Man kan også forestille sig at nogle haver kunne være en del af tilbuddet i et ældre-center, eller at skoler og børnehaver går sammen om en have til undervisning i naturfag eller til ”fra jord til bord”-undervisning.

Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter udarbejdede i juni 2012, en evalueringsrapport, der viser at sådanne haver skaber sociale relationer mellem brugerne. Haverne kan have et integrationsmæssigt sigte, der skabes et lokalt grønt miljø som giver stemning og liv i bydelen. Ønsket om sociale fællesskaber og skabelse af borger-drevet byliv går således hånd i hånd.

Hvilken rolle har kommunen i ”Aalborghaverne”
Haverne er brugerdrevne med så lidt kommunal indblanding som muligt. Kommunens primære rolle er således at udlåne arealerne, og skabe kontakt mellem de borgere, der viser interesse for ideen. Brugerne skal selv aftale de detaljerede spilleregler i ”de-res” Aalborghave og få ting til at ske – indenfor visse overordnede spilleregler som kommunen sæt-ter (f.eks. forbud mod brug af pesticider, retningslinjer for evt. dyrehold og krav om ikke-kommercielt brug).

Når et areal skal benyttes til sit planlægnings-mæssige formål, nedlægges haven, eller fællesskabet flyttes til andre arealer i området.

Lån af haverne er gratis. Alle byens borgere skal have råd til at deltage i en Aalborg-have. Arealerne udlånes midlertidigt og haverne kan nedlægges med kort varsel. I praksis vil de fleste arealer dog kunne opsiges i god tid, idet byudviklingsinvesteringer planlægges over budgettet. Brugerne af en Aalborghave skal selv betale og anskaffe planter, frø, jord, plantekasser mv. som de ønsker at benytte i haven og de skal selv passe den.

Hvordan hjælper projektet med omstillingen til et bæredygtigt samfund?

Virkningen er lokal - de haver der er i drift nu, er kendetegnet ved at der er opstået nye venskaber, arbejdsfællesskaber og en synergi-effekt ved at forskellige entusiastiske mennesker sættes sammen. Aalborg Kommune har mange kolonihaveområder, men prisen for at have en kolonihave er høj. Aalborghaverne er et økonomisk overkommeligt alternativ for dem som gerne vil have have men ikke har tid eller råd til en kolonihave. Selv om social bæredygtghed ikke er på denne www's tjeckliste, mener vi at det er en væsentlig effekt af initiativet og en af parametrene som bæredygtighed handler om.

Vi kan også se, at haverns planter tiltrækker et andet dyreliv end da arealerne lå i græs - sommerfulge, fugle og insekter. I haven "Karolinelund" har brugerne fået mod på at have honningbier og nu hvor arealerne dyrkes, er der mad/nektar til dem. At få biodiversitet i en tæt by kan være en udfordring men det kan haverne hjælpe med.

Mere langsigtet er Aalborghaverne et eksempel på at man kan samle frivillige kræfter om at skabe kvalitet i nær-områderne i en standard som ikke er realistik at opnå med kommunale budgetter og skabe grobund for borger-drevet byudvikling.

Vi tænker at andre kommuner og store grundejere kan lade sig inspirere til at låne deres arealer ud til haveformål. Hvor mange græsplæner ligger øde hen og kan konverteres til "spisekammer, biodiversitet, smukke blomster/grøntsags-parker og sociale fællesskaber" til gavn for alle i området? Ejerlejighedsforeninger og Andelsforeninger kan gøre det samme. Der skal ikke nødvendigvis ret mange m2 til, for at få et spændende projekt ud af det.

Læs om de faktiske steder på www.aalborgkommune.dk/aalborghaver

Spørgsmål / svar

Mads Boserup Lauritsen | fre, 08/23/2013 - 23:48

Kære Aalborg

På det rent dyrknings/højbedsmæssige har vi mange erfaringer for hvordan man ikke skal gøre....

Så når I har dannet jeres dyrkningslaug, skal I være velkomne til at kontakte mig for nærmere info.

Fedt projekt, sig til hvis I vil dyrke TagTomater...

vh
Mads

Intet profilbillede
Sebastian.alsing | man, 08/26/2013 - 23:51

Hej Mads

Du må meget gerne give mig et kald efter d. 13. september. Jeg står for at omdanne parken til et sted, vi kan være stolte af.

Kh Sebastian Alsing

Images Festival Aalborg
&
Karolines Venner
27291857